Виконавчий директор

Виконавчий директор Організації є посадовою особою і може бути обраний не з числа членів Організації. На виконавчого директора покладається здійснення виконання рішень керівних органів Організації. Виконавчого директора призначають і звільняють (в тому числі і достроково) Загальні збори терміном на чотири роки. Повноваження Виконавчого директора припиняються за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за свою діяльність і є підзвітним Загальним зборам Організації.

 

На даний момент виконавчим директором УАЕКТ є:


До повноважень Виконавчого директора належить:

  • На підставі довіреності, виданої Президентом, діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;
  • Організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації;
  • Укладає угоди від імені Організації в межах, визначених цим Статутом;
  • Має право підпису фінансових документів, відкриває рахунки в банківських установах, в межах повноважень, делегованих Президентом;
  • Укладає угоди, договори, контракти, на умовах, визначених цим Статутом;
  • Вносить письмові пропозиції та подання Президентові Організації, Загальним зборам з питань, що стосуються діяльності Організації і виконання рішень керівних органів;
  • У разі необхідності формує виконавчий апарат для організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Організації і ефективного виконання рішень її керівних органів; виконавчий апарат не є управлінською структурою і може складатися як з членів Організації, так і з найманих працівників.
  • Здійснює інші дії та здійснює іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутних цілей і напрямів діяльності Організації.