Загальні збори

Загальні збори членів УАЕКТ є вищим керівним органом Організації. У Загальних зборах мають право брати участь всі члени Організації, незалежно від форми їх членства.

 

Загальні збори скликаються Президією Організації не рідше одного разу на рік. За рішенням Президії Організації, або на вимогу не менше 10% членів Організації, позачергові Загальні збори повинні бути скликаними протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконано, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори.

 

Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів Організації. Рішення з усіх питань, зазначених в підпунктах (6.4.1), (6.4.5 - в частині відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна), (6.4.7) пункту 6.4. Статуту, вимагають більшості в 3/4 голосів членів Організації, присутніх і голосуючих. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх і голосуючих.

 

За рішенням Президії проведення засідань і прийняття рішень Загальних зборів можуть здійснюватися шляхом голосування через використання засобів зв'язку. У разі прийняття такого рішення Президія розробляє і затверджує Регламент проведення засідань і прийняття рішень Загальних зборів з використанням засобів зв'язку.

 

До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття таких рішень:

  • Затвердження Статуту, а також змін до Статуту;
  • Визначення основних напрямків діяльності Організації;
  • Затвердження звітів і доповідей інших органів управління Організації;
  • Обрання, затвердження та відкликання Президента, Віце-Президента, членів Президії, а також Виконавчого директора.
  • Реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень і обов'язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;
  • Скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або порушують законні права членів Організації;
  • Прийняття рішення про припинення діяльності Організації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.


Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів не можуть передаватися іншим органам управління Організацією, в той час, як загальні збори можуть розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.