Положення про членство

                            ГО «Українська асоціація екзистенціального консультування і терапії»

                            ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Правління від 01.07.2017 року (Протокол №3)

                             Голова _____________________________________ Лелик А.В.

 

                                                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО  

Дійсне Положення розроблено на підставі Статуту громадської організації "Українська асоціація екзистенціального консультування і терапії» .

Положення про членство визначає порядок набуття та припинення членства в організації, види членства, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Організації.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Терміни вживаються в цьому Положенні в наступному значенні:

Заявник, вступник – фізична особа, яка бажає вступити до Організації та подала відповідну заяву до Голови організації у формі, встановленій Правлінням.  

Організація - громадська організація "Українська асоціація екзистенціального консультування і терапії» .

Положення - Положення про членство.

1.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ОРГАНИЗАЦІЇ.

1.1. Членство в Організації є добровільним.

1.2. Членами Організації  можуть бути юридичні та фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.

1.3. Члени Організації можуть бути дійсними, асоційованими або почесними.

1.4. Обов’язковою умовою членства в Організації є підписання Меморандуму про екзистенціальне консультування, дотримання вимог та норм кодексу професійної етики.

1.5. Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі особистої письмової заяви-анкети заявника (вступника) на ім’я Голови Організації .  Форма заяви-анкети наведена у Додатку 1 до цього Положення.

1.6. Заява-анкета  вступника надсилається рекомендованим листом до Організації або подається Голові Організації особисто.

1.7. Для прискорення розгляду заяви кандидат на членство заповнює стандартну форму заявки-анкети на членство в Організації за формою, що знаходиться у відкритому доступі на електронній сторінці Організації: http://existradi.ru/?p=3401.

1.8. Усі питання, пов’язані з прийомом до організації  готуються Головою Організації до розгляду Правлінням та вирішуються Правлінням.

1.9. Правління ухвалює обґрунтоване рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації в місячний термін з дати подання заяви до Організації, про що повідомляє кандидата шляхом надсилання листа на електронну адресу, вказану в заяві.

1.10. Рішення Правління про відмову у прийомі до Організації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Загальних Зборів членів Організації, яке вважається остаточним.

1.11. Протягом трьох робочих днів з дати ухвалення Правлінням рішення про прийом заявника до Організації Голова Правління направляє заявнику електронною поштою:

- повідомлення про прийом до організації;

- копію цього Положення та інших необхідних документів за рішенням Правління;

1.12. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.

1.13. Після ухвалення Правлінням рішення про прийом заявника до Організації відомості про кожного нового члена Організації вносяться до реєстру членів Організації.

2.ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ОБЛІК ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Дійсними членами Організації можуть бути юридичні особи та фізичні особи:

-     володарі сертифіката, що підтверджує кваліфікацію екзистенціального консультанта;

-  екзистенціальні терапевти та інші особи, що мають терапевтичну або консультаційну практику, здійснювану в екзистенціальному підході та визнані Правлінням фахівцями з екзистенціального консультування і (чи) терапії на підставі їх практичної діяльності;

- випускники Міжнародного інституту екзистенціального консультування (МІЕК), що не займаються терапевтичною або консультативною практикою, але вносять великий вклад в поширення та розвиток екзистенціальної традиції, філософії, консультування і терапії, приймають активну участь в діяльності Асоціації та сприяють розвитку та становленню напрямку екзистенціальної терапії  та консультування в Україні.

2.1.1. Всі претенденти на дійсне членство в Асоціації зобов'язані надати Правлінню копії документів, що підтверджують їх право на дійсне членство: сертифікат IPEC, або інший сертифікат або документ організації, яка підтверджує кваліфікацію по екзистенціальної терапії. У випадку, якщо претендент на дійсне членство - випускник МІЕК, який не має сертифікату IPEC, - довідку МІЕК про завершення програми підготовки екзистенціальних консультантів і позитивний висновок супервізора про роботу ведучого малої екзистенціальної терапевтичної групи.

2.1.2. Рішення про визнання права претендента на дійсне членство та його прийняття в Організацію приймається на засіданні Правління простою більшістю голосів.

2.2.  Дійсні члени Організації мають право:

- одного голосу на загальних зборах Організації.

-  обирати та бути обраним до статутних органів Організації;

- обирати та бути обраним до правління Організації та інші офіційні органи управління Організацією;

-  внесення пропозицій та прийняття рішень щодо основних напрямків діяльності Організації;

-  представляти Організацію (виступати від її імені) в пресі, на регіональних, національних і міжнародних професійних форумах, конференціях, конгресах, симпозіумах, фестивалях.

2.3. Асоційованими членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років, цікавляться екзистенціальної традицією, підписали положення Меморандуму про екзистенціальне консультування та бажають в подальшому отримувати досвід та підвищувати  професійний рівень в напрямку екзистенціального консультування.

2.3.1. Рішення про визнання права претендента на асоційоване членство та його прийняття в Організацію приймається на засіданні Правління простою більшістю голосів.

2.4. Асоційовані члени Організації мають право:

-  дорадчого голосу на загальних зборах Організації;

-  стати дійсним членом Організації після дотримання та виконання вимог, встановлених    Статутом та цим Положенням щодо дійсного членства в Організації;

2.5. Всі члени Організації незалежно від форми членства мають право на:

- одержання будь-якої інформації про діяльність Організації;

- внесення пропозицій в керівні органи Організації з інших питань,  пов’язаних з її діяльністю;

-  використовування  досвіду та інформації, накопиченої Організацією під час своєї діяльності;

-  професійну підтримку, допомогу в професійному розвитку та іншу допомогу, що не суперечить

  нормам етичного кодексу…..

- отримання та підвищення професійного рівня в напрямку екзистенціального консультування

 та екзистенціальної традиції;

-  участь на пільгових умовах в супервізіях, семінарах, конференціях, стажуваннях та інших   

  заходах, що відбуваються в Організації та організованих за її участю.

-  участь у підготовці, організації та проведенні статутних заходів Організації;

-  оскарження рішень, дій та бездіяльності керівних органів Організації;

-  припинення свого членства в Організації на підставі поданої заяви.

2.6. Всі члени Асоціації, незалежно від форми членства, зобов'язані:

- брати участь у  роботі Організації;

- дотримуватись вимог цього Положення;

- виконувати рішення  керівних органів Організації;

- сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;

- своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організацією;

- проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації та залучати нових членів;

- дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов'язань;

- популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу;

- зберігати та захищати честь та репутацію Організації;

 - утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам  Організації і її

   членам;

-  підвищувати свою професійну компетенцію;

 - своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески.

2.6.1. Всі члени Асоціації, незалежно від форми членства, зобов'язані своєчасно повідомити Правління про проведення будь-яких заходів від імені Асоціації або з посиланням на Асоціацію на стадії  їх планування з метою узгодження питання відповідності зазначених заходів цілям та напрямкам діяльності Асоціації.

2.6.2. В разі  невідповідності заявленого членом організації заходу, що планується цілям та напрямкам діяльності Організації, такий захід не може бути анонсовано та проведено  від імені Асоціації.   

2.7. За активну участь у роботі Організації,  вагомий внесок у її розвиток, членам

     Організації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись

     також іншими чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України,  

     представлятись  до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.

 2.8.  Почесним членом Організації за рішенням Правління Організації може бути:

     - особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації;

     - шановані професіонали в області екзистенціально-феноменологічної філософії,  

          психології, консультування і терапії, що прийняли запрошення від Правління;

 2.9.  Положення про почесних членів Організації затверджується Правлінням Організації.

 2.10. Облік членів Організації здійснюється Головою Організації шляхом ведення реєстру

     членів Організації в електронній формі.

 2.11. Внесення відомостей про члена Організації здійснюється на підставі інформації,  

      зазначеній членом Організації особисто в заяві-анкеті.

2.12. Члени організації зобов’язанні повідомляти Голову Організації про зміну своїх даних.  

  1. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім’я Голови Правління Організації. Членство в Організації припиняється  з моменту подання заяви про вихід із Організації.

3.2. Член Організації вправі подати заяву про вихід особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.

3.3. Членство в Організації автоматично припиняється в разі:  

  • визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
  • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.  

3.4.  Правління Організації має право виключити члена Організації зі складу членів  Організації у випадках:

- якщо діяльність члена Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її  

             досягненню або прямо суперечить  основним принципам, цілям і завданнями Організації;

- систематичного порушення ним вимог Статуту Організації та вимог цього Положення;

- одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують

            Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;

  •      встановлення і підтвердження фактів  порушення положень Меморандуму по

            екзистенціальному консультуванню;

  •      встановлення і підтвердження фактів  порушення положень Етичного Кодексу;
  •      систематичного невиконання рішень керівних органів Організації або відмови від їх

            виконання;

-           систематичного  або однократного грубого порушення норм Етичного кодексу…..

-           несплати протягом року членських внесків.

3.5. Рішення про виключення члена Організації зі складу членів Організації приймається на засіданні Правління простою більшістю голосів.

3.6. Рішення Організації про виключення члена Організації зі складу членів Організації може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів Організації та/або суду.

3.7. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

  1. ПОРЯДОК СПЛАТИ ТА ОБЛІКУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ.

4.1. Члени  Організації сплачують  членські внески.

4.2. Умовою членства в Організації є сплата членських внесків, розмір яких встановлюється Правлінням для дійсних членів та асоційованих членів.

4.3. Вступний членский внесок сплачується заявником одноразово при поданні заяви-анкети на прийом в Організацію незалежно від виду членства та є незмінною величиною.

4.4. Допускається оплата членських внесків за менший термін і в інші терміни при узгодженні термінів та умов оплати.

4.5. Правильність та своєчасність сплати членських внесків контролює Голова Організації. Правомірність використання коштів, що надійшли до Організації від її членів, не рідше, ніж один раз на рік перевіряє правління. Про результати перевірок Правління щорічно звітує перед Загальними Зборами Членів Організації.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ.

5.1. Члени Організації, що не сплатили членські внески, вважаються такими, що мають заборгованість по сплаті членських внесків.

5.2. З моменту виникнення заборгованості і до моменту її погашення член Організації  втрачає:

      5.2.1. право голосу в усіх органах Організації;

      5.2.2. право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому числі міжнародні), які проводяться в межах Організації, а також ті, на які її члени запрошенні як представники.

5.3. У разі якщо член Організації має заборгованість по сплаті членських внесків більше ніж за рік, то така особа за рішенням Правління може бути виключена з Організації.

5.4. Поновлення члена Організації, якого було виключено через несплату членських внесків, відбувається лише за рішенням Правління.

  1. БЛАГОДІЙНІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ.

6.1. Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.  

6.2. При сплаті вступних членських внесків, щорічних членських внесків, благодійних або цільових внесків, члени Організації мають чітко вказувати від платежу у платіжних документах:

     - вступний членський внесок;

     - щомісячний членський внесок:

     - благодійний внесок;

     - цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Положення затверджується Правлінням Організації.

7.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

7.3. При виході із Організації сплачені членські внески не повертаються.

 

Голова Правління

(від імені членів Організації)        ________________________