Статут

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕРАПІЇ»

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код - 40367595
м. Київ - 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕРАПІЇ» (далі – Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

1.5. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.

1.6. Організація поширює свою діяльність на територію всієї України. Організаційно-правова форма Організації – громадська організація.

1.7.  Найменування Організації українською мовою:

 • повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕРАПІЇ»;
 • скорочене найменування: ГО «УАЕКТ».

1.8. Назва Організації англійською мовою:

 • повна назва: «THE UKRAINIAN ASSOCIATION OF EXISTENTIAL CONSULTANCY AND THERAPY»;  
 • скорочена назва: «UAECT».

        1.9. Назва Організації російською мовою:

 • повна назва: «УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТЕРАПИИ»;
 • скорочена назва: «УАЭКТ».

1.10. Метою діяльності Організації не є одержання прибутку.

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є всебічне сприяння інтелектуальному, професійному, естетичному, моральному, духовному розвитку людини, становлення людини як зрілої особистості, а також надання професійної та іншої допомоги людині в пошуках виходу зі складних життєвих обставин.

        2.2.  Основними напрямами діяльності Організації є:

   1. сприяння формуванню високих стандартів духовних цінностей людини;
   2. сприяння розвиткові в людині природних позитивних нахилів, здібностей, обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самоудосконалюватися і само реалізовуватися, формування відчуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, прийняття рішень і відповідальності за них;
   3. сприяння формуванню зрілої та відповідальної особистості, постійному та безперервному її розвитку;
   4. сприяння формуванню гармонійних родинних стосунків;
   5. сприяння роботі з жінкам та чоловіками, направленої на розуміння їх призначення та ролі в сімейних стосунках, розвитку відповідального ставлення до своїх обов’язків в родині та вихованні дітей;   
   6. сприяння поширенню сімейних цінностей та здорового способу життя;
   7. сприяння в підтримці фізичного, соціального, психологічного та душевного здоров’я      людини;
   8. сприяння у підвищенні рівня духовності та моральних цінностей суспільства;
   9. сприяння у розробці та впроваджені нових освітніх, науково-методичних, творчих та інших навчальних програм по формуванню особистого та духовного розвитку різних верств населення України;
   10. сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики;
   11. сприяння  розвитку діалогу та медіації при вирішенні спірних та інших питань;
   12. сприяння розвитку волонтерського руху в суспільстві та психологічна підтримка волонтерів;
   13. сприяння формуванню загального шанобливого ставлення до дотримання фундаментальних прав і свобод людини,  до вибору людини;
   14. сприяння  розумінню, формуванню  та застосуванню людиною способів виходу зі  складних життєвих ситуацій, в яких вона опинилася;
   15. сприяння організації та проведенню просвітницьких програм з використанням різноманітних методик для самовдосконалення людини;
   16. дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації;
   17. вивчення та використання у статутній діяльності альтернативних культурних, психологічних та навчальних традицій;
   18. проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності Організації;
   19. співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян з питань Статутної діяльності;
   20. сприяння удосконаленню законодавства України з питань, пов'язаних з метою Організації;
   21. захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.
  1. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. засновувати засоби масової інформації (газети, журнали, бюлетені, інформаційні агентства тощо);

2.3.3. готувати, друкувати та поширювати у будь-який незаборонений законодавством  спосіб інформаційні матеріали з метою реалізації діяльності, визначеної статутом Організації;

2.3.4. здійснювати видавницьку діяльність матеріалів, зібраних та досліджених в процесі реалізації основної мети Організації;

2.3.5. готувати, друкувати та поширювати у будь-який незаборонений законодавством спосіб інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів і реалізації мети Організації;

2.3.6. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, „круглі столи”, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди, фестивалі та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.7. проводити психотерапевтичні, наративні, бібліо- та фільмотерапевтичні групи, сесії відповідно до мети діяльності без мети отримання прибутку;

2.3.8. представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

2.3.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.10. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.11. створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);

2.3.12.  проводити мирні зібрання;

2.3.13. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;

2.3.14. розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.15. ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.3.16. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

2.3.17. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2.3.18.  мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1.  Організація створюється на невизначений термін.

3.2. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.3. Організація може мати власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику (емблема, герб, прапор, інший розпізнавальний знак), зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

 

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років,  визнають і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.

Порядок набуття і припинення членства в Організації, права та обов'язки членів Організації регулюються цим Статутом, а також Положенням про членство в Організації, яке затверджує Президія. Положення про членство не повинно суперечити вимогам чинного законодавства та цьому Статуту.

4.2. Прийняття в члени Організації здійснюється Президією на підставі особистої письмової заяви-анкети заявника (вступника).  Форма заяви-анкети затверджується Президією Організації. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Президента Організації. Заява-анкета  вступника надсилається рекомендованим листом до Організації або подається Президентові Організації особисто.

4.3. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Президією Організації. Президія ухвалює обґрунтоване рішення про прийом або відмову у прийомі до членів Організації в місячний термін з дати подання заяви до Організації, про що повідомляє кандидата шляхом надсилання листа на електронну адресу, вказану в заяві. На підтвердження членства за рішенням Президії членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Форма посвідчення затверджується Президією Організації.

4.4. Члени Організації підписують Меморандум про екзистенціальне консультування, зобов’язуються дотримуватися вимог та норм Кодексу професійної етики.

4.5. Члени Організації можуть бути дійсними, асоційованими або почесними.

4.6. Дійсними  членами Організації можуть бути особи, які відповідають вимогам, встановленим п. 4.1 Статуту, зокрема, володарі сертифіката, що підтверджує кваліфікацію екзистенціального консультанта, екзистенціальні терапевти та інші особи, що мають терапевтичну або консультаційну практику, здійснювану в екзистенціальному підході та визнані Президією фахівцями з екзистенціального консультування і (чи) терапії на підставі їх практичної діяльності, випускники Міжнародного інституту екзистенціального консультування (МІЕК), що не займаються терапевтичною або консультативною практикою, але вносять великий вклад в поширення та розвиток екзистенціальної традиції, філософії, консультування і терапії, приймають активну участь в діяльності Організації та сприяють розвитку та становленню напрямку екзистенціальної терапії  та консультування в Україні.

4.7. Рішення про визнання права претендента на дійсне членство та його прийняття в Організацію приймається на засіданні Президії простою більшістю голосів.

4.8.  Дійсні члени Організації мають право:

- голосувати на Загальних зборах Організації;

- обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

- внесення пропозицій та участі у прийнятті рішень щодо основних напрямків діяльності Організації;

-  представляти Організацію (виступати від її імені) в пресі, на регіональних, національних і міжнародних професійних форумах, конференціях, конгресах, симпозіумах, фестивалях тощо.

4.9. Асоційованими членами Організації можуть бути особи, які цікавляться екзистенціальною традицією, підписали положення Меморандуму про екзистенціальне консультування та бажають в подальшому отримувати досвід та підвищувати професійний рівень в напрямку екзистенціального консультування.

4.10. Рішення про визнання права претендента на асоційоване членство та його прийняття в Організацію приймається на засіданні Президії простою більшістю голосів.

4.11. Асоційовані члени Організації мають право:

- дорадчого голосу на Загальних зборах Організації;

- стати дійсним членом Організації на підставі прийнятого Президію відповідного рішення.

4.12. Всі члени Організації, незалежно від форми членства, мають право:

 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;
 • вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • використовувати досвід та інформацію, накопичену Організацією під час своєї діяльності;
 • на професійну підтримку, допомогу в професійному розвитку та іншу допомогу, що не суперечить нормам етичного кодексу;
 • на отримання та підвищення професійного рівня в напрямку екзистенціального консультування та екзистенціальної традиції;
 • на участь на пільгових умовах в супервізіях, семінарах, конференціях, стажуваннях та інших заходах, що відбуваються в Організації та організованих за її участю;
 • на участь у підготовці, організації та проведенні статутних заходів Організації;
 • оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації;
 • припиняти своє членство в Організації на підставі поданої заяви.

       4.13. Всі члени Організації, незалежно від форми членства, зобов`язані:

 • брати участь у роботі Організації;
 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
 • своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Організацією;
 • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації та залучати нових членів;
 • дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов'язань;
 • популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу;
 • зберігати та захищати честь та репутацію Організації;
 • постійно підвищувати свою професійну компетенцію;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам  Організації і її членам;
 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески.

4.14. Всі члени Організації, незалежно від форми членства, зобов'язані своєчасно повідомити Президію про проведення будь-яких заходів від імені Організації або з посиланням на Організації на стадії  їх планування з метою узгодження питання відповідності зазначених заходів меті та напрямам діяльності Організації.

4.15. В разі  невідповідності заявленого членом Організації заходу, що планується, меті та напрямам діяльності Організації, такий захід не може бути анонсовано та проведено від імені або з посиланням на ім’я Організації.

4.16. Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім’я Президента Організації. Членство в Організації припиняється  з моменту подання заяви про вихід із Організації.

4.17. Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.

4.18. Членство в Організації автоматично припиняється в разі:  

 • визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.  

4.19. Президія Організації має право виключити члена Організації зі складу членів  Організації у випадках:

 • якщо діяльність члена Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її досягненню, або прямо суперечить основним принципам, меті та напрямам діяльності Організації;
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту та/або інших офіційних документів Організації;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • встановлення і підтвердження фактів  порушення положень Меморандуму по екзистенціальному консультуванню;
 • встановлення і підтвердження фактів порушення положень Кодексу професійної етики;
 • систематичного невиконання рішень керівних органів Організації або відмови від їх виконання;
 • несплати вступного внеску протягом місяця з дати прийняття Президією рішення про прийом кандидата (заявника) у члени Організації;
 • несплати протягом року членських внесків.

4.20. Рішення Президії Організації про виключення члена Організації зі складу членів Організації може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів Організації та/або суду.

4.21. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.22. За активну участь у роботі Організації, вагомий внесок у її розвиток, членам Організації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись також іншим, виключно не матеріальним чином, а також у порядку, передбаченому чинним законодавствам України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.

4.23. Почесним членом Організації за рішенням Президії Організації може бути:

     - особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації;

     - шановані професіонали в області екзистенціально-феноменологічної філософії, психології, консультування і терапії, що прийняли запрошення від Президії.

4.24. Члени  Організації сплачують вступний та членські внески, розмір та порядок сплати яких встановлюється Президією Організації.

      4.25. Вступний членський внесок є незмінною величиною, встановленою Президією, та сплачується членом Організації протягом місяця з дати прийняття Президією рішення про прийом кандидата (заявника) у члени Організації.

      4.26. Допускається оплата членських внесків за менший термін і в інші терміни при узгодженні з Президентом термінів та умов оплати.

      4.27. Правильність та своєчасність сплати членських внесків контролює Президент Організації. Правомірність використання коштів, що надійшли до Організації від її членів, не рідше, ніж один раз на рік перевіряє Президія. Про результати перевірок Президія щорічно звітує перед Загальними зборами.

      4.28. Члени Організації мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 

5.1. Для здійснення своїх функцій Організація створює організаційну структуру, яка складається із:

5.1.1. Загальних зборів;

5.1.2. Президія;

5.1.3. Президент;

5.1.4. Віце-Президент;

5.1.5. Виконавчий директор.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

6.2. Право брати участь у Загальних зборах мають усі члени Організації.

6.3. Загальні збори скликаються Президією Організації не рідше одного разу на рік. За рішенням Президії Організації, або на вимогу не менше як 10 % членів Організації, позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів Організації.

Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах (6.4.1), (6.4.5 – в частині відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна), (6.4.7) пункту 6.4. Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів членів Організації, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні.

За рішенням Президії проведення засідань та прийняття рішень Загальних зборів можуть здійснюватися шляхом голосування через використання засобів зв'язку. У разі прийняття такого рішення Президія розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Загальних зборів з використанням засобів зв’язку.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

6.4.1. Затвердження Статуту, а також змін до Статуту;

6.4.2. Визначення основних напрямів діяльності Організації;

6.4.3. Затвердження звітів і доповідей інших органів управління Організації;

6.4.4. Обрання, затвердження і відкликання Президента, Віце-Президента, членів Президії, а також Виконавчого директора.

6.4.5. Реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;

6.4.6. Скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;  

6.4.7. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.4.8. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів не можуть передаватися іншим органам управління Організацією.

6.4.9. Загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.

6.4.10. Порядок обрання та відкликання членів органів управління Організації регулюються положеннями даного Статуту.

6.5. Президія є виконавчим органом Організації та здійснює управління діяльністю Організацією в період між Загальними зборами. Президію обирають Загальні збори терміном на чотири роки. Кількісний склад Президії визначається Загальними зборами. Члени Президії можуть бути переобраними повторно.

6.6. Засідання Президії скликаються Президентом Організації один раз на півроку або за ініціативою принаймні однієї третини членів Президії протягом п’ятнадцяти днів з моменту відповідного подання. Президія має право приймати рішення за присутності половини членів Президії. Президія приймає рішення більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За поділу голосів вирішальним є голос Президента Організації.

Рішення Президії також можуть прийматися шляхом голосування за допомогою електронної пошти або шляхом письмового опитування через засоби телефонного та/або інтернет зв’язку (Skype, Messenger, Viber, факс). Опитування проводиться Президентом Організації. В таких випадках рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують усі члени Президії. Президія може розробляти та затверджувати окремий Регламент щодо проведення засідань та прийняття рішень з використанням засобів зв’язку.

6.7. Президент Організації відповідає за підготовку і ведення засідань Президії і Загальних зборів, зберігання протоколів та іншої документації їх попередніх засідань. Президент очолює Президію та входить до складу Президії за посадою.

6.8.  До компетенції Президії, зокрема, належить:

6.8.1. Скликання Загальних зборів, визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових (чи позачергових) Загальних зборів Організації;

6.8.2.  Визначення програм діяльності Організації відповідно до Статуту;

6.8.3.  Визначення фінансових питань Організації, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом;

6.8.4. Прийняття рішень про заснування підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;

6.8.5.   Сприяння розширенню джерел фінансування Організації;

6.8.6.  Затвердження  проекту щорічного кошторису Організації та внесення у разі потреби змін до нього;

6.8.7.  Включення до (та виключення з) членів Організації;

6.8.8.  Затвердження штатного розкладу;

6.8.9. Прийняття рішень про заснування з громадськими організаціями, громадських спілок;

6.8.10. Ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Президії;

6.8.11. Затвердження Положення про членство в Організації та інші Положення;

6.8.12. Затвердження механізму сплати членських внесків та їх розмір;

6.8.13. Затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;

6.8.14. Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, визначення місцезнаходження відокремлених підрозділів;

6.8.15. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації;

6.8.16. Розгляд скарг на рішення керівних органів Організації;

6.8.17. Здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

6.9.  Президент забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Організації та є вищою посадовою особою Організації. Президента Організації обирають Загальні збори терміном на чотири роки. Президент Організації щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

6.10. Президент Організації в межах своєї компетенції:  

       6.10.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними  особами;

6.10.2. Керує роботою Організації, контролює виконання статутних вимог, рішень Загальних зборів та Президії Організації;

6.10.3. Очолює роботу Організації і несе персональну відповідальність за поточну діяльність Організації;

6.10.4. Представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

6.10.5.  Від імені Організації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими особами у межах, визначених цим Статутом; розпоряджається коштами та майном Організації;

6.10.6. Відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Організації;

6.10.7.  Має право першого підпису банківських та інших фінансово-розрахункових документів;

6.10.8.  Видає накази, обов’язкові для виконання всіма членами та працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.10.9. Здійснює прийняття і звільнення працівників Організації, керує їх діяльністю;

6.10.10.  Складає і подає звіти про діяльність Організації;

6.10.11. Здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів та Президії Організації.

6.11. Віце-Президента Організації обирають Загальні збори терміном на чотири роки. Віце-Президентів може бути декілька.

6.12. Віце-Президент Організації в межах своєї компетенції:

6.12.1. без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними  особами;

6.12.2. представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

6.12.3. відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи Організації;

6.12.4. має право першого підпису банківських та інших фінансово-розрахункових документів;

6.12.5. від імені Організації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими юридичними та фізичними особами;

6.12.6. в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання членами і працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.12.7. здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутних мети і завдань Організації.

6.13. Віце-Президент Організації є підзвітним та підконтрольним Загальним зборам Організації. У разі тимчасової відсутності або неможливості Президентом Організації виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує Віце-Президент Організації. Віце-Президент входить до складу Президії за посадою.

6.14.  Виконавчий директор виступає як посадова особа, на яку покладається здійснення виконання рішень керівних органів Організації. Виконавчого директора призначають та звільняють (в тому числі й достроково) Загальні збори терміном на чотири роки.

Виконавчий  директор Організації є  посадовою особою і може  бути обраний не із числа членів Організації. Повноваження Виконавчого директора припиняються за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за свою діяльність та є підзвітним Загальним зборам Організації.

6.15.  Повноваження  Виконавчого директора:

6.15.1. На підставі довіреності, виданої Президентом, діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;

6.15.2. Організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації;

6.15.3.  Укладає правочини  від імені Організації в межах, визначених цим Статутом;

6.15.4. Має право підпису фінансових документів, відкриває рахунки в банківських установах, в межах повноважень, делегованих Президентом;

6.15.5. Укладає угоди, договори, контракти, на умовах, визначених цим Статутом;

6.15.6. Вносить письмові пропозиції та подання Президенту Організації, Загальним зборам з питань, що стосуються діяльності Організації та здійснення виконання рішень керівних органів;

6.15.7. У разі необхідності формує виконавчий апарат для організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Організації та ефективного виконання рішень її керівних органів; виконавчий апарат не є управлінською структурою та може складатися як з членів Організації, так і з найманих працівників.  

6.15.8. Здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації.

6.16. Виконавчий директор здійснює свої повноваження на підставі даного Статуту Організації.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації.

7.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Президента, Віце-Президента, Виконавчого директора Організації розглядаються Президією Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Президія Організації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

7.3. Скарги на рішення Президії Організації розглядаються черговими або позачерговими Загальними зборами Організації, але не пізніше ніж протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

7.4. Оскаржувані рішення Загальних зборів Організації, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані в судовому порядку.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Керівні органи Організації, а саме Президія Організації, а також Президент, Віце-Президент, Виконавчий директор щорічно звітують про свою роботу перед членами Організації на чергових Загальних зборах Організації.

8.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Організації відповідно до організаційної структури в Організації. Окремо звіт щодо діяльності на займаних посадах готують Президент, Віце-Президент та Виконавчий директор.

8.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Організації своїх функцій та обов’язків, результати  роботи по основним напрямам діяльності Організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Організації.

 

 1. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

9.1. Робота щодо підбору штатних працівників в Організації ведеться Президентом, який готує та подає на затвердження Президії штатний розклад.

9.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

9.3. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство.

9.4. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Організацією розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.2. Майно та кошти Організації формуються:

10.2.1. за рахунок благодійних внесків, надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, гуманітарної допомоги;

10.2.2. за рахунок грантів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

10.2.3.  вступних та членських внесків, благодійних та цільових внесків членів Організації;

10.2.4.  коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги;

10.2.5.  пасивних доходів;

10.2.6. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги.

10.3. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримування Організації.

10.4. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.5. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

10.6. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності створених нею  установ та організацій, заснованих підприємств.

10.7. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

10.8. Кошти та інше майно Організації, не може перерозподілятись між її членами і використовується лише для виконання статутних завдань.

10.9. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Президія Організації.

10.10. Витрати, що пов'язані з діяльністю Організації та утриманням штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Організації. Майно та кошти Організації використовуються на виконання мети, завдань, та напрямів діяльності  Організації.

10.11.  Доходи (прибутки), майно та кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених статутом Організації.

10.12. Доходи (прибутки) та активи Організації або їх частину, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)  Організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 

 1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 

11.1. Організація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

11.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації.

11.3. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

11.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

       12.1. Відокремлені підрозділи Організації:

 • не є юридичними особами;
 • утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста; місцезнаходження відокремлених підрозділів визначає Президія;
 • утворюються та припиняють діяльність за рішенням Президії Організації;
 • діють згідно Статуту Організації;
 • користуються  майном, яке передається  їм за рішенням Президії Організації для досягнення цілей Організації;
 •   здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Президією Організації.

       12.2. Відокремлені підрозділи:

 • надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим громадянам за їх зверненнями;
 • налагоджують співпрацю та  обмін досвідом з громадськими організаціями свого регіону;
 • за  дорученням  Президії Організації  організовують та сприяють проведенню заходів  Організації у своєму регіоні;
 • беруть   участь у   розробці заходів   з питань обміну досвідом членів Організації,  що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;
 • здійснюють іншу діяльність згідно Статуту Організації.

      12.3. Керівник відокремленого підрозділу Організації:

 •   призначається і звільняється Президією Організації;
 • діє на підставі довіреності виданою Президентом  Організації;
 • підпорядкований та підзвітний Президії Організації;
 • здійснює загальне керівництво відокремленим підрозділом.

      12.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за  рішенням Президії.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

13.1.   Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

13.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 присутніх членів Організації. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації, як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

13.3. Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 присутніх членів Організації. У випадку реорганізації Організації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації Організації здійснюється  відповідно до норм чинного законодавства України.

13.4. При припиненні Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.  

13.5. У разі прийняття рішення судом про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

14.1. Зміни до цього Статуту приймаються виключно Загальними зборами Організації.

14.2. Зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

14.3. Про зміни до Статуту Організації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

15.1. Організація у відповідності зі своїми статутними метою та напрямами діяльності, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

15.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

15.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

15.4. Організація:

15.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, сприяє організації виставок, ярмарок, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

15.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

15.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

ПІДПИСИ:

 

Головуючий Загальних зборів                                                                Лелик Анна Володимирівна  Секретар Загальних зборів                                                Проскурня Світлана Сергіївна